Areas that intersect องค์การบริหารส่วนตำบลเสนา

Get this data as JSON

 1. ตำบลเสนา

  ID 1251330, OSM Administrative Boundary Level 8 (O08)

 2. ตำบลอุทัย

  ID 1251337, OSM Administrative Boundary Level 8 (O08)

 3. ประเทศไทย

  ID 958780, OSM Administrative Boundary Level 2 (O02)

 4. อำเภอภาชี

  ID 1230882, OSM Administrative Boundary Level 6 (O06)

 5. ตำบลกระจิว

  ID 1251810, OSM Administrative Boundary Level 8 (O08)

 6. อำเภออุทัย

  ID 1230840, OSM Administrative Boundary Level 6 (O06)

 7. ตำบลบ้านหีบ

  ID 1251333, OSM Administrative Boundary Level 8 (O08)

 8. ตำบลโคกม่วง

  ID 1251811, OSM Administrative Boundary Level 8 (O08)

 9. ตำบลข้าวเม่า

  ID 1251338, OSM Administrative Boundary Level 8 (O08)

 10. ตำบลหนองไม้ซุง

  ID 1251332, OSM Administrative Boundary Level 8 (O08)

 11. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  ID 687823, OSM Administrative Boundary Level 4 (O04)

 12. องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย

  ID 1240417, OSM Administrative Boundary Level 7 (O07)

 13. องค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว

  ID 1240547, OSM Administrative Boundary Level 7 (O07)

 14. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหีบ

  ID 1240391, OSM Administrative Boundary Level 7 (O07)

 15. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง

  ID 1240548, OSM Administrative Boundary Level 7 (O07)

 16. องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า

  ID 1240395, OSM Administrative Boundary Level 7 (O07)

 17. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ซุง

  ID 1240390, OSM Administrative Boundary Level 7 (O07)