Areas touching องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

Get this data as JSON

 1. อำเภอภาชี

  ID 1230882, OSM Administrative Boundary Level 6 (O06)

 2. ตำบลกระจิว

  ID 1251810, OSM Administrative Boundary Level 8 (O08)

 3. ตำบลบ่อโพง

  ID 1251740, OSM Administrative Boundary Level 8 (O08)

 4. อำเภออุทัย

  ID 1230840, OSM Administrative Boundary Level 6 (O06)

 5. ตำบลปากจั่น

  ID 1251738, OSM Administrative Boundary Level 8 (O08)

 6. ตำบลพระแก้ว

  ID 1251809, OSM Administrative Boundary Level 8 (O08)

 7. ตำบลข้าวเม่า

  ID 1251338, OSM Administrative Boundary Level 8 (O08)

 8. ตำบลคลองสะแก

  ID 1251739, OSM Administrative Boundary Level 8 (O08)

 9. ตำบลบ้านชุ้ง

  ID 1251736, OSM Administrative Boundary Level 8 (O08)

 10. องค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว

  ID 1240547, OSM Administrative Boundary Level 7 (O07)

 11. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพง

  ID 1240517, OSM Administrative Boundary Level 7 (O07)

 12. องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

  ID 1240515, OSM Administrative Boundary Level 7 (O07)

 13. องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว

  ID 1240546, OSM Administrative Boundary Level 7 (O07)

 14. องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า

  ID 1240395, OSM Administrative Boundary Level 7 (O07)

 15. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสะแก

  ID 1240516, OSM Administrative Boundary Level 7 (O07)

 16. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชุ้ง

  ID 1240513, OSM Administrative Boundary Level 7 (O07)