Areas touching San Isidro

Get this data as JSON

  1. Sagrado Corazón

    ID 1284959, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

  2. San Miguel

    ID 1284963, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

  3. Santo Domingo

    ID 1284961, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)