Areas touching Etxarren

Get this data as JSON

 1. Egiarreta

  ID 1287458, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 2. Ekai

  ID 1287459, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 3. Etxeberri

  ID 1287457, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 4. Izurdiaga

  ID 1287453, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)

 5. Larraun

  ID 1030224, OSM Administrative Boundary Level 8 (O08)

 6. Urrizola

  ID 1287455, OSM Administrative Boundary Level 9 (O09)