Areas touching Vestec u Hřiměždic

Get this data as JSON

 1. Hojšín

  ID 787238, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 2. Hrachov

  ID 787636, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 3. Hřiměždice

  ID 652053, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 4. Kamýk nad Vltavou

  ID 592342, OSM Administrative Boundary Level 8 (O08)

 5. Lipiny

  ID 923763, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 6. Nečín

  ID 592304, OSM Administrative Boundary Level 8 (O08)

 7. Obory

  ID 1044071, OSM Administrative Boundary Level 8 (O08)

 8. Obory

  ID 1139038, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)

 9. Svatý Jan

  ID 746081, OSM Administrative Boundary Level 8 (O08)

 10. Velká nad Vltavou

  ID 651537, OSM Administrative Boundary Level 10 (O10)