Areas that intersect ເມືອງວີລະບຸລີ

Get this data as JSON

 1. ຄໍາມ່ວນ

  ID 961226, OSM Administrative Boundary Level 4 (O04)

 2. ປະເທດລາວ

  ID 958848, OSM Administrative Boundary Level 2 (O02)

 3. ເມືອງພີນ

  ID 977304, OSM Administrative Boundary Level 6 (O06)

 4. ເມືອງເຊໂປນ

  ID 977388, OSM Administrative Boundary Level 6 (O06)

 5. ສະຫວັນນະເຂດ

  ID 961233, OSM Administrative Boundary Level 4 (O04)

 6. ເມືອງບົວລະພາ

  ID 977173, OSM Administrative Boundary Level 6 (O06)

 7. ເມືອງພະລານໄຊ

  ID 977299, OSM Administrative Boundary Level 6 (O06)

 8. ເມືອງອາດສະພອນ

  ID 977164, OSM Administrative Boundary Level 6 (O06)

 9. ເມືອງໄຊບົວທອງ

  ID 977372, OSM Administrative Boundary Level 6 (O06)